Financieel jaarverslag

Geconsolideerde balans (voor winstbestemming)

Bedragen x €1.000
  31 december 201531 december 2014
ACTIVA   
VASTE ACTIVA   
Immateriele vaste activa15.620-
Materiële vaste activa2115.918111.822
Financiële vaste activa353.15323.327
  174.691135.149
VLOTTENDE ACTIVA   
Voorraden43.6244.790
Handelsdebiteuren5232.737198.831
Overige vorderingen en overlopende activa617.81312.675
Liquide middelen792.471128.727
  346.645345.023
    
  521.336480.172
    

  31 december 201531 december 2014
PASSIVA   
GROEPSVERMOGEN8228.067222.006
    
VOORZIENINGEN   
Personeelsbeloningen98.1028.228
Belastingen103.0103.618
  11.11211.846
    
LANGLOPENDE SCHULDEN1112.520 -
    
KORTLOPENDE SCHULDEN   
Schulden aan kredietinstellingen 2351.675
Schulden aan leveranciers 65.18646.434
Schulden terzake van belastingen en premies sociale verzekeringen 60.80759.897
Schulden terzake van pensioenen 5.8452.614
Overige schulden en overlopende passiva12137.564135.700
  269.637246.320
  521.336480.172
    

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen x €1.000
  20152014
Bedrijfsopbrengsten131.150.2041.029.863
    
Bedrijfskosten   
Kosten van (hulp)materialen 62.86564.694
Uitbesteed werk en andere externe kosten 190.015144.801
Personeelskosten14779.018713.699
Afschrijving immateriele vaste activa 1.302-
Afschrijving materiële vaste activa1522.14518.671
Bijzondere waardeverminderingen 2.474-
Overige bedrijfskosten 82.37657.887
  1.140.195999.752
    
Bedrijfsresultaat 10.00930.111
    
Financiële baten en lasten   
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.0311.561
Rentelasten en soortgelijke kosten 64483
  3871.478
    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 10.39631.589
Belastingen164.9858.805
  5.41122.784
    
Resultaat op deelnemingen 4931.002
Resultaat na belastingen 5.90423.786
    
Aandeel derden 2.452-391
Netto winst 8.35623.395
    

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen x €1.000
  20152014
Kasstroom uit operationele activiteiten   
Bedrijfsresultaat 10.00930.111
Afschrijving vaste activa 26.17219.358
  36.18149.469
Mutaties in het werkkapitaal:17  
Handelsvorderingen -23.511-13.575
Voorraden 2.7101.147
Overige vorderingen en overlopende activa 4.4372.913
Kortlopende schulden 19.864-2.625
  3.500-12.140
    
  39.68137.329
Financiële resultaten en belastingen:18  
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1551.206
Rentelasten en soortgelijke kosten -644-83
Ontvangen dividend 100100
Winstbelasting -7.571-7.435
Mutatie voorzieningen -734-483
  -8.694-6.695
    
Kasstroom uit operationele activiteiten 30.98730.634
    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten19  
Acquisitie groepsmaatschappijen -20.807-4.205
Investering in financiele activa -42.237-7.019
Investering in materiële vaste activa -22.548-23.391
Desinvestering in materiële vaste activa 2.4221.594
  -83.170-33.021
    
  -52.183-2.387
    
Kasstroom uit financieringsactiviteiten20  
Uitgekeerd dividend -500-1.053
Opname lening 12.109-
  11.609-1.053
    
Netto kasstroom -40.574-3.440
Liquide middelen verkregen bij acquisitie groepsmaatschappijen 3.695 -
Koers- en omrekeningsverschillen 623522
    
Mutatie liquide middelen -36.256-2.918
    

Toelichting op de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersing- en controlesystemen en zorgt ervoor dat deze systemen adequaat functioneren. De systemen zijn ingericht om significante risico's te beheersen en om operationele en financiële doelstellingen te realiseren. Optimaal risicomanagement behelst het tijdig Identificeren van risico's en het beheersen van de risico's die onze bedrijfsactiviteiten op korte en lange termijn zouden kunnen beïnvloeden. Lees verder >>

Toelichting op de geconsolideerde balans

Bedragen x € 1.000

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 1   
  GoodwillOntwikkelingskostenTotaal
Begin boekjaar  - - -
     
Mutaties in de boekwaarde    
Investeringen 7.137217.158
Opname groepsmaatschappijen 1.5277122.238
Bijzondere waardevermindering -2.474-2.474
Afschrijvingen -1.284-18-1.302
Saldo mutaties 4.9067145.620
     
Eind boekjaar    
Aanschafwaarde 8.6647329.396
Cumulatieve bijzondere waardevermindering -2.474--2.474
Cumulatieve afschrijvingen -1.284-18-1.302
Boekwaarde 4.9067145.620
     
Afschrijvingspercentages 20%10% 
     

MATERIËLE VASTE ACTIVA   
 Bedrijfsgebouwen en -terreinenMachines en installatiesAndere vaste bedrijfsmiddelenTotaal
Begin boekjaar    
Aanschaffingswaarde70.17933.107112.778216.064
Cumulatieve afschrijvingen-15.680-26.605-61.957-104.242
Boekwaarde54.4996.50250.821111.822
     
Mutaties in de boekwaarde    
Investeringen3402.74919.45922.548
Opname groepsmaatschappijen-366.3306.366
Desinvesteringen-24-438-1.960-2.422
Afschrijvingen-3.037-3.300-16.059-22.396
Saldo mutaties-2.721-9537.7704.096
     
Eind boekjaar    
Aanschafwaarde70.49535.418130.277236.190
Cumulatieve afschrijvingen-18.717-29.869-71.686-120.272
Boekwaarde51.7785.54958.591115.918
     
Afschrijvingspercentages0,0% - 20%10% - 33%10% - 33% 
 
Tegenover andere vaste bedrijfsmiddelen tot een boekwaarde van € 1.537 mln staan leaseverplichtingen.
 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA3   
 Andere deelnemingenOverige vorderingenDepositoTotaal
 
Saldo begin boekjaar7.74315.584 23.327
Acquisities816- 816
Opname in consolidatie-7.020494 -6.526
Aandeel in het resultaat493- 493
Ontvangen dividenden-100- -100
Mutaties-23.28611.85735.143
     
Saldo eind boekjaar1.93239.36411.85753.153
 
In de overige vorderingen is opgenomen een bedrag van € 11,2 mln aan (latente) belastingvorderingen, gewaardeerd tegen nominaal belastingtarief. Deze vordering wordt binnen een periode van 5 jaar gerealiseerd. Het deposito is tot zekerheid gesteld van de projectfinanciering, zoals opgenomen onder de Langlopende schulden.

VOORRADEN4 Ultimo boekjaarUltimo vorig boekjaar
Materialen en handelsgoederen 3.6244.790
Onderhanden projecten in opdracht van derden 00
  3.6244.790
 
Het saldo Onderhanden projecten in opdracht van derden ad € 19,0 mln negatief, is opgenomen onder de kortlopende schulden. In het saldo Onderhanden projecten in opdracht van derden is tot een bedrag van € 20,3 mln (ultimo vorig boekjaar € 11,5 mln) aan projecten opgenomen, waarbij de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de daaraan toegerekende lasten.

Het saldo Onderhanden projecten kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestede kosten inclusief toegerekende dekking 163.508114.854
Gefactureerde termijnen 173.671108.885
  -10.1635.969
Waardering Onderhanden projecten 8.80311.937
Saldo ultimo boekjaar -18.966-5.968
HANDELSDEBITEUREN5Ultimo boekjaarUltimo vorig boekjaar
Saldo ultimo boekjaar 242.366205.311
Voorzieningen voor dubieuze vorderingen -9.629-6.480
  232.737198.831
 
Alle handelsdebiteuren hebben een looptijd korter dan één jaar.
 
OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA6Ultimo boekjaarUltimo vorig boekjaar
Overige vorderingen 10.6436.211
Overlopende activa 7.1706.464
  17.81312.675
De overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.
 
LIQUIDE MIDDELEN7Ultimo boekjaarUltimo vorig boekjaar
Kas, bank- en girorekeningen 92.471128.727
 
Hierin zijn geblokkeerde rekeningen ingevolge de wet ketenaansprakelijkheid begrepen tot een bedrag van € 0,5 mln (ultimo 2014 € 1,0 mln). Deze zijn niet direct opeisbaar. Naast de vorderingen die wij op de instellingen hebben, bedraagt de toegestane kredietlimiet € 37,3 mln.
 

GROEPSVERMOGEN820152014
Saldo begin boekjaar 222.006218.418
Betaalde goodwill --18.555
Omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen 623522
Totaal rechtstreekse vermogensmutaties 623-18.033
Betaald dividend -300 
Toevoeging uit de nettowinst volgens voorstel winstbestemming 7.55621.095
Totaalresultaat 7.8793.062
Mutatie aandeel derden -1.818526
Saldo eind boekjaar 228.067222.006
 
In het groepsvermogen is opgenomen het aandeel derden van € 13,6 mln (ultimo 2014 € 15,3 mln). De Reserve koersverschillen bedraagt ultimo boekjaar € -0,1 mln (ultimo 2014 € -0,6 mln).
 

VOORZIENING VOOR PERSONEELSBELONINGEN92.0152.014
Saldo begin boekjaar 8.2287.691
Mutaties -126537
Saldo eind boekjaar 8.1028.228
 
Het betreft hier een voorziening voor (vroegtijdige) pensioenuitkeringen alsmede toezeggingen uit hoofde van dienstjubilea en wettelijke regelingen. Met uitzondering van de voorziening voor wettelijke regelingen komt de toezegging bij voortijdige beeindiging van het dienstverband te vervallen. De voorziening heeft een langlopend karakter.
 

VOORZIENING VOOR BELASTINGEN  1020152014
Saldo begin boekjaar 3.6184.638
Mutatie in verband met verschil tussen commercieel en fiscaal resultaat -608-1.020
Saldo eind boekjaar 3.0103.618
 
De voorziening voor belastingen heeft betrekking op verschillen tussen comerciele en fiscale waarderingsgrondslagen. De voorziening voor belastingen wordt berekend op basis van het realiseerbare belastingtarief per balansdatum en is langlopend van aard.
 

LANGLOPENDE SCHULDEN11LeaseverplichtingLeningTotaal
Saldo begin boekjaar ---
Opname groepsmaatschappijen 359 359
Aflossing in boekjaar -235 -235
Opname 53911.85712.396
Saldo eind boekjaar 66311.85712.520
 
De lening betreft een financiering van een PPS-bouwproject die in 2016 zal worden afgelost. Vervolgens zal in 2016 conversie plaatsvinden naar een projectfinanciering voor de looptijd van het afgesloten DBFMO contract tot en met het jaar 2045, met een jaarlijkse annuitaire aflossing. De rentevoet bedraagt 0,426% resp. 2,443%. Tot zekerheid van de verstrekte financiering is aan de kredietgever een geblokkeerd deposito verpand.
 

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA12Ultimo boekjaarUltimo vorig boekjaar
Overige schulden 30.56443.902
Onderhanden projecten in opdracht van derden 18.9665.968
Overlopende passiva 88.03485.830
  137.564135.700
    

Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen

Er zijn langlopende verplichtingen aangegaan ter zake van huur en leasing. De jaarlijkse verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen ultimo 2015 circa € 7,1 mln (ultimo 2014 circa € 6,1 mln). Ten behoeve van derden zijn bankgaranties afgegeven tot een bedrag van ultimo 2015 € 13,6 mln (ultimo 2014 € 17,2 mln). Er zijn ultimo 2015 (vervangings)investeringsverplichtingen aangegaan voor ongeveer € 20,0 mln (ultimo 2014 € 35,0 mln) waaronder begrepen een ERP pakket, alsmede aangegane verplichtingen uit hoofde van PPS contracten. Ultimo boekjaar zijn enkele claims en of aansprakelijkheidskwesties ingediend. De uitkomsten en of omvang van deze kwesties zijn voorzover mogelijk gewaardeerd in de jaarrekening, maar daarnaast is er nog een aantal kwesties waarvan de uitkomst niet in te schatten is. Om die reden heeft hiervan geen waardering plaats kunnen vinden.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen x € 1.000
Bedrijfsopbrengsten1320152014
Netto omzet 1.163.2021.031.745
Mutatie onderhanden werk -12.998-1.882
  1.150.2041.029.863
    
De bedrijfsopbrengsten kunnen naar de volgende activiteitengebieden worden uitgesplitst:
Schoonmaakonderhoud / Horecadiensten 401.452391.111
Bouwkundig- en technisch onderhoud 138.888132.604
Bewakings- en beveiligingsdiensten 365.690323.529
Cateringbeheer 49.30247.688
Personeels- / welzijnsdiensten 90.41335.897
Facility management 104.45999.034
  1.150.2041.029.863
    
De netto-omzet werd in de volgende landen behaald:
Nederland 859.529756.276
België 173.938166.629
Frankrijk 62.22667.005
Engeland 54.51139.953
  1.150.2041.029.863
    

Personeelskosten1420152014
    
Lonen en salarissen 593.985544.323
Sociale lasten 118.029114.832
Pensioenpremies 33.85629.333
Overige personeelskosten 33.14825.211
  779.018713.699
 
De aan de Raad van Bestuur betaalde vergoedingen bedroegen in het verslagjaar € 780.000
 
Het gemiddeld aantal personen in vaste dienst van de groepsmaatschappijen bedroeg in 2015: 28.651 (in 2014: 28.045), als volgt te verdelen:
Schoonmaakonderhoud / Horecadiensten 15.80116.937
Bouwkundig- en technisch onderhoud 851756
Bewakings- en beveiligingsdiensten 6.6836.569
Cateringbeheer 754753
Personeels- / welzijnsdiensten 3.2581.836
Management en administratie 1.3041.194
  28.65128.045
    
Afschrijving materiële vaste activa1520152014
Afschrijving materiële vaste activa 22.39619.358
Resultaat op verkochte materiële vaste activa -251-687
  22.14518.671

BELASTINGEN1620152014
Nederland 3.85933,7%
België 64123,0%
Frankrijk 131-6,2%
Engeland 35428,7%
  4.98537,4%
De belastingdruk in Nederland wijkt af van het nominale tarief i.v.m. fiscaal niet aftrekbare afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen goodwill. De belastingdruk in Belgie en Frankrijk wijkt af van het nominale tarief i.v.m. niet geheel gewaardeerde verliescompensatie.
 

Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
Mutaties in het werkkapitaal17Jaarrekening mutatieAcquisitie groepsmaatschappijenGeldstroom mutatieTotaal
Handelsvorderingen -33.90610.395 -23.511
Voorraden 1.1661.544 2.710
Overige vorderingen en overlopende activa -5.1388.6988764.437
Kortlopende schulden 23.317-25.57022.11719.864
      
Financiële resultaten en belastingen18    
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.031 -876155
Rentelasten en soortgelijke kosten -644  -644
Ontvangen dividend 100 -100
Winstbelasting -4.985 -2.586-7.571
      
Kasstroom uit investeringsactiviteiten19    
Acquisitie groepsmaatschappijen -6.457--14.350-20.807
Investering in financiele activa -29.826-7.020-5.391-42.237
Investering in materiële vaste activa -28.8566.308 -22.548
      
Kasstroom uit financieringsactiviteiten20    
Uitgekeerd dividend -1.100 600-500
Opname lening 12.520-411 12.109
 

Vennootschappelijke balans (vóór winstbestemming)

Bedragen x € 1.000
  31 december 201531 december 2014
ACTIVA   
VASTE ACTIVA   
Financiële vaste activa2114.77211.011
    
VLOTTENDE ACTIVA   
Vorderingen op Groepsmaatschappijen 183.668177.385
Overige vorderingen en overlopende activa 3.023-
Liquide middelen 20.82029.903
  207.511207.288
    
  222.283218.299

  31 december 201531 december 2014
PASSIVA   
EIGEN VERMOGEN   
Geplaatst aandelenkapitaal225959
Agio reserve 29.52929.529
Wettelijke reserves 714 
Overige reserves23176.731156.027
Onverdeelde winst 7.55621.095
  214.589206.710
VOORZIENINGEN   
Personeelsbeloningen245.8245.815
  5.8245.815
KORTLOPENDE SCHULDEN   
Schulden terzake van belastingen 121.634
Overige schulden en overlopende passiva 1.8584.140
  1.8705.774
    
  222.283218.299

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit:
drs. J.A. Gennissen
drs. M.J.S. Geurts
drs. W.P. Geurts
ir. E. van den Assem
drs. A.J. Pasman

Schiedam, 13 april 2016

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Bedragen x € 1.000
 20152014
Resultaat deelnemingen8.13822.771
Resultaat Facilicom Services Group N.V.218624
Netto winst8.35623.395
 
Aangezien de financiële gegevens van Facilicom Services Group N.V. in de geconsolideerde jaarrekening van de Facilicomgroep zijn verwerkt, is de vennootschappelijke winst- en verliesrekening overeenkomstig B.W. Boek 2, artikel 402 beknopt gehouden.
 

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Bedragen x € 1.000

FINANCIËLE VASTE ACTIVA21  
 Deelneming in groepsmaatschappijenOverige vorderingenTotaal
Saldo begin boekjaar10.51449711.011
Aandeel in het resultaat8.138 8.138
Ontvangen dividend-20.000 -20.000
Koers- en omrekeningsverschillen623 623
Kapitaalstorting15.000 15.000
    
Saldo eind boekjaar14.27549714.772
De Overige vorderingen betreft latente belastingvorderingen gewaardeerd tegen realiseerbaar belastingtarief. De vorderingen zijn langlopend van aard.
 
GEPLAATST AANDELENKAPITAAL22Ultimo boekjaarUltimo vorig boekjaar
Maatschappelijk kapitaal 9191
Niet gestort en niet geplaatst kapitaal 3232
    
Geplaatst aandelenkapitaal 5959
Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit 1250 gewone aandelen en 50 prioriteitsaandelen. Elk € 45 nominaal.
 
WETTELIJKE RESERVES 20152014
Saldo begin boekjaar - -
Opname groepsmaatschappijen 714 -
Saldo eind boekjaar 714 -
De wettelijke reserve is gevormd voor de geactiveerde ontwikkelingskosten.  
 
OVERIGE RESERVES2320152014
Saldo begin boekjaar 156.027154.041
Toevoeging wettelijke reserves -714-
Betaalde goodwill --18.555
Koers- en omrekeningsverschillen 623522
Winstbestemming voorgaand boekjaar 21.09520.019
Uitgekeerd dividend -300 
Saldo eind boekjaar 176.731156.027
 
 
VOORZIENING VOOR PERSONEELSBELONINGEN24 
 20152014
Saldo begin boekjaar5.8157.172
Mutaties9-1.357
   
Saldo eind boekjaar5.8245.815

Het betreft hier een voorziening voor (vroegtijdige) pensioenuitkeringen alsmede toezeggingen uit hoofde van dienstjubilea en wettelijke regelingen Met uitzondering van de voorziening voor wettelijke regelingen komt de toezegging bij voortijdige beeindiging van het dienstverband te vervallen. De voorziening heeft een langlopend karakter.
 

Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen.

Voor de langlopende verplichtingen verwijzen wij naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

Winstbestemming

De directie heeft voorgesteld de netto-winst ad € 8.355.978 als volgt te verwerken:

Dividenduitkering € 800.000
Toevoeging aan overige reserves € 7.555.978 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant