Als mensenbedrijf is maatschappelijk verantwoord ondernemen een tweede natuur voor Facilicom. De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal. Het bedrijf doet er dan ook alles aan om het welzijn en het welbevinden van de medewerkers te bevorderen. Het is de overtuiging van Facilicom dat maatschappelijk verantwoord ondernemen mensen aan de organisatie kan binden en werknemers weet te verbinden. 

Het MVO-verslag van Facilicom volgt de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI 4) en wordt in het online jaarverslag uitgebreid verantwoord.

Personeelsbeleid

Bij Facilicom waren per einde boekjaar 27.150 medewerkers werkzaam en werken 90 nationaliteiten in harmonie met elkaar. Het personeelsbeleid is erop gericht om het personeelsbestand een afspiegeling te maken van de maatschappij. Eigen medewerkers krijgen altijd voorrang bij vacatures, ook vanwege het streven naar functieroulatie binnen het bedrijf. Facilicom streeft naar een duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij bedrijf en medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Long-time employment wordt gezien als dé manier om waardevolle kennis en ervaring vast te houden en de continuïteit bij opdrachtgevers te garanderen. Daarbij wordt mobiliteit gestimuleerd. Omdat er ook een flexibele schil nodig is, doet zich bij het personeelsbeleid wel een dilemma voor. Facilicom streeft er overigens naar om vijf procent van het medewerkersbestand in te vullen met mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt, en realiseert steeds vaker ook namens opdrachtgevers social return. Vanwege krimpende markten doet zich echter ook hier een dilemma voor.

Ziekteverzuim en werkbeleving

Het ziekteverzuim werd in 2015 gekenmerkt door de stabilisatie van het verzuimpercentage. Het langdurig verzuim nam af, er waren echter meer mensen die langer dan zes weken verzuimden. Door de introductie van een verzuimcoördinator kan de arbodienst om zich volledig te richten op lang verzuimende medewerkers. Het reïntegreren van medewerkers in eigen of ander werk staat voorop. Facilicom is voor de meeste bedrijven een eigenrisicodragerschap WGA, de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Eigen casemanagers zetten actief in op reïntegratietrajecten en weten regelmatig weer een acceptabel percentage arbeidsgeschiktheid bereikt. De gemiddelde WGA-duur was in 2015 bij Facilicom slechts 2,7 jaar, landelijk is dat 7 jaar. Het welbevinden van medewerkers wordt gepeild via een werkbelevingsonderzoek. Dat onderzoek is ook belangrijk omdat Facilicom ervan overtuigd is dat tevreden en betrokken medewerkers leiden tot tevreden klanten, en dat tezamen weer tot een goed rendement. De uitkomsten van het werkbelevingsonderzoek komen terug in het dashboard van de rayonmanager, waardoor deze hier goed op kan inspelen. Vanzelfsprekend is er bij Facilicom ook veel aandacht voor gezondheid en veiligheid. Bij ongevallen en incidenten maakt Facilicom gebruik van de Injury Frequency (IF), de ongevallenfrequentie­index. De IF-factoren van de diverse divisies ten opzichte van de branchenorm zijn online na te lezen in een tabel. Met onder meer BRAVO-bijeenkomsten wordt aandacht geschonken aan het welzijn van medewerkers.

Training, opleiding, hostmanship

Facilicom hecht veel belang aan training en opleiding. In 2014 en 2015 hebben alle vijfhonderd kaderleden een ontwikkelingstraject doorlopen dat moet helpen bij het omvormen van de procesgestuurde organisatie naar een klantgerichte organisatie. In 2015 waren er 21 management trainees aan de slag bij Facilicom, jonge talenten die zich kunnen ontwikkelen tot leiders van de toekomst binnen Facilicom. Gom heeft in 2015 een samenwerkingsconvenant getekend dat bijdraagt aan het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Het bedrijf heeft ook het Taalakkoord van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekend. Basisopleidingen worden bij Gom nu aangeboden middels filmpjes en animaties digitaal aangeboden. De Trigion Academie heeft in 2015 vakgerichte trainingen en opleidingen verzorgd voor in totaal 6.129 medewerkers. Facilicom Solutions heeft in 2015 gewerkt met een e-learningmodule als introductie voor nieuwe medewerkers. Bij de Buurtteams Utrecht hebben vijf teams een training gevolgd om volgens het 4D-model te werken. Binnen Breijer zijn de veiligheidsopleidingen per functie herzien. Verder loopt binnen heel Facilicom het hostmanshipprogramma door dat in 2011 is gestart.

Extra’s voor medewerkers

Het Sociaal Fonds maakt extra's voor medewerkers mogelijk: het fonds biedt financiële ondersteuning aan medewerkers die dat nodig hebben. In 2015 heeft het sociaal fonds 142.036,77 euro verstrekt , verdeeld over 3.309 unieke declaraties of nota's. Nog zo'n extra is de Facilicom Ombudsman, een functie die wordt ingevuld door een jurist van de afdeling Juridische Zaken. Mensen die in de problemen komen door schulden kunnen terecht bij NIM-BMW. Het Facilicom Voordeelprogramma biedt medewerkers aantrekkelijke kortingen op verzekeringen, producten, abonnementen en uitjes.