Veruit de belangrijkste milieu-impact van Facilicom komt tot uiting in het verbruik van ingekochte schoonmaakmaterialen en het eigen verbruik van energie, transport van producten, uitstoot van CO2 en afval. Op verschillende manieren wordt de impact van de activiteiten gemonitord. Zo worden CO2-footprint (scope 1 en 2), materiaalverbruik en afvalstromen in kaart gebracht. Voor alle indicatoren geldt dat er concrete doelen zijn vastgesteld. Ook wordt bij een aantal bedrijven al verder gekeken dan scope 1 en 2.

Het MVO-verslag van Facilicom volgt de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI 4) en wordt in het online jaarverslag uitgebreid verantwoord.


CO2-footprint

Bij de CO2-footprint van Facilicom wordt gekeken naar het energieverbruik van gebouwen en auto's. Daarbij is jaar op jaar het streven de footprint te verkleinen. Dit lukt. Doelstelling in 2015 was een reductie van 5 procent, dit is 8 procent geworden. Gom heeft in 2015 diverse initiatieven genomen om de footprint te verlagen met bijvoorbeeld de reductie van het aantal plastic zakken de reductie van de hoeveelheid plastic per zak en het reviseren van oude materiaalwagens. Trigion compenseert elk jaar de CO2-uitstoot van de circa 150 wagens van de Mobiele Surveillance. In 2015 is 1.903,72 ton CO2 gecompenseerd. Breijer ondersteunt duurzame initiatieven van andere bedrijven, waaronder het initiatief van ANWB Zakelijke Markt. Voor 2015 ging het in totaal om 0,45 ton CO2-uitstoot. Facilicom UK & Ireland werkt onverkort aan CO2-neutraal schoonmaken met het concept C2Zero en hoopt eind 2016 volledig CO2-neutraal te zijn. In België loopt een vergelijkbaar initiatief.

Huisvesting, mobiliteit, energie

Facilicom werkt aan een efficiënte huisvesting. Het hoofdkantoor van Facilicom beschikt over het EPA A++ label. Het aantal vestigingen in het land is de laatste jaren teruggebracht. Om woonwerkverkeer en CO2-uitstoot terug te dringen en een betere balans mogelijk te maken tussen werk en privé worden de medewerkers op het hoofdkantoor in de gelegenheid gesteld om in 20 procent van het contractueel overeengekomen uren thuis te werken. Op meerdere regiovestigingen heeft Facilicom Het Nieuwe Werken ingevoerd. Ook mobiliteit heeft de aandacht: alle divisies proberen hun mensen zoveel mogelijk te laten werken in de omgeving van hun woonplaats. Fietsen naar het werk wordt gestimuleerd, ook door het mogelijk te maken met fiscaal voordeel een fiets van de zaak aan te schaffen. Ook het wagenpark ligt onder de loep. Medewerkers worden met rekenvoorbeelden en een mobiliteitstoeslag gestimuleerd om te kiezen voor een auto die zuiniger rijdt en minder CO2-uitstoot heeft. En natuurlijk het verbruik van energie. Al sinds 2007 neemt Facilicom uitsluitend duurzame energie af. Sommige bedrijven wekken zelf hernieuwbare energie op, ook op locatie. In de meeste panden zijn klimaatinstallatie en verwarming per kamer instelbaar, zodat bij afwezigheid niet nodeloos energie wordt verbruikt. 

Inkoopcode en inkoop

In 2013 heeft Facilicom de Facilicom Duurzame Inkoopcode (FDI) geïntroduceerd. Momenteel vertegenwoordigen de contracten die aan de FDI voldoen een inkoopwaarde van 93 miljoen euro, een stijging van 50 procent tegenover vorig jaar. Gom daagt zijn leveranciers uit om te innoveren de duurzaamheid te bevorderen met de Facilicom All Together Award. Bij Gom Nederland heeft 'De Groene Ambitie' ook in 2015 weer nadrukkelijk op de agenda gestaan. Dit is tot uiting gekomen in verdere harmonisatie van de gebruikte producten. Bij het gebruik van milieuvriendelijke middelen doet zich wel een dilemma voor. Breijer heeft zich aangesloten bij het Bouw & Hout Convenant waarmee wordt gestreefd naar een volledig duurzame houtinkoop. Door digitalisering is het papierverbruik bij Facilicom de laatste jaren drastisch afgenomen. In 2015 werd de doelstelling niet gehaald, maar het verbruik van briefpapier en enveloppen daalde wel sterk. Prorest heeft ook in 2015 werk gemaakt van het terugdringen van de verspilling van voeding. Het cateringbedrijf werkt bovendien mee aan een onderzoek van zorgverzekeraars en VU naar het bevorderen van gezondheid van mensen. 

Afval en recycling

Afval wordt binnen heel Facilicom gescheiden ingezameld en verwerkt, ook op de vele locaties waar divisies actief zijn. De doelstelling voor 2015 was een reductie van de afvalstroom van 10 procent, in werkelijkheid is 9 procent gerealiseerd. Trigion en Prorest laten afgedragen bedrijfskleding niet meer vernietigen maar recyclen. Daarbij wordt via Incluzio ook social return ingezet. Breijer heeft in samenwerking met de afvalverwerker de afvalstromen nog efficiënter ingericht. De hoeveelheid bouw- en sloopafval bij het bouw- en installatiebedrijf was 18 procent minder dan in 2014.