Een gezond rendement is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren en de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid te garanderen. Maar de P van Profit staat voor meer: het is het streven van Facilicom om niet alleen jaar op jaar een gezond financieel resultaat te behalen, maar ook bij te dragen aan de welvaart en een positieve rol te spelen in de maatschappij. 

Het MVO-verslag van Facilicom volgt de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI 4) en wordt in het online jaarverslag uitgebreid verantwoord. De belangrijkste financiële gegevens over 2015 zijn te vinden in het financiële jaarverslag.

Klachtencommissie en vertrouwenspersonen

Facilicom legt elk jaar verantwoording af over de activiteiten van klachtencommissie en vertrouwenspersonen. In 2015 zijn geen klachten bij de klachtencommissie binnengekomen. Bij de acht vertrouwenspersonen zijn in 2015 in totaal 78 meldingen binnengekomen, waarvan 17 gevallen thuishoorden bij de vertrouwenspersonen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2014. Pesten is in meer dan de helft van de gevallen de oorzaak van meldingen. De vertrouwenspersonen helpen overigens ook om de overige meldingen op te lossen. Juist omdat de vertrouwenspersonen medewerkers zijn van de eigen organisatie is dit goed mogelijk.

Integriteit, klantgerichtheid, transparantie

Op integriteit te waarborgen kent Facilicom een bedrijfscode met heldere integriteitsrichtlijnen. De bedrijfscode is een vertaling van de principes van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties. Als integriteitsafspraken worden geschonden, nemen bedrijven direct en structureel maatregelen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Een klokkenluidersregeling maakt het voor medewerkers mogelijk om misstanden te melden, zonder dat ze het risico lopen zichzelf daarmee te benadelen. Gom, Trigion en Prorest hebben de Code Verantwoordelijk Marktgedrag getekend. Facilicom UK & Ireland is in Groot-Brittannië een voorloper in het streven naar een adequate beloning, gelijke behandeling en meer aandacht voor het welzijn van schoonmaakmedewerkers.

Facilicom wil de meest klantgerichte facilitaire dienstverlener zijn en investeert daarom in klantgerichtheid. Zo werken steeds meer divisies met accountmanagers of klantteams. Ook de ICT gaat mee in deze ontwikkeling en faciliteert het klantgerichter werken. Om klantgerichtheid voortdurend te stimuleren bij kaderleden is in eigen beheer een nieuw dashboard ontwikkeld waarop ook klanttevredenheid een plaats heeft gekregen.Ook transparantie krijgt veel aandacht. In 2015 is Facilicom gestegen van positie 85 naar positie 55 in de transparantiebenchmark. De doelstelling voor 2016 blijft een plek in de top 50.

Dialoog met stakeholders

Om de MVO-verwachtingen van de stakeholders in beeld te krijgen, zijn diverse stakeholders benaderd via een digitale enquête. Daarbij is het proces gevolgd zoals omschreven in de MVO Prestatieladder. De resultaten vormen input voor het beleid dat zijn weg vindt naar de dagelijkse bedrijfsvoering. Eén onderwerp stak in 2015 met kop en schouders boven alles uit: social return. De stakeholders verwachten dat Facilicom op dit gebied een substantiële inspanning levert, ook in het nemen van ketenverantwoordelijkheid. Facilicom heeft bovendien een vaste klankbordgroep van circa twintig belangrijke relaties waarmee met enige regelmaat van gedachten wordt gewisseld over actuele facilitaire thema's. In 2015 vond één sessie plaats met als onderwerp: vergaande integratie van soft en hard services. 

Kennis delen, huisvesting verduurzamen

Facilicom is altijd voorstander geweest van kennis delen en deelt zelf dus ook zijn kennis op het gebied van facilitaire dienstverlening, uitbesteding, management en zaken als overname van personeel via tal van platforms. Content marketing is daarbij een belangrijk instrument. Verder organiseren veel Facilicom-bedrijven binnen hun sector tal van kennissessies of kenniscentra, een actuele selectie is te vinden onder Zichtbaarheid. Een overzicht van branche-organisaties, belangengroepen en organisaties waar Facilicom aan bijdraagt is opgenomen in het pdf-document lidmaatschappen. Voor medewerkers heeft Facilicom een intern kenniscentrum waar in 2015 'Lean en Continuous Improvement' en 'Foodtrends' zijn behandeld. Om de klantgerichtheid en de efficiency te bevorderen wordt sinds media 2015 bovendien veel tijd en kennis geïnvesteerd in het opzetten van een 'Faciwiki'. Huisvesting verduurzamen is eveneens een thema waar diverse Facilicom-bedrijven veel aan bijdragen, bijvoorbeeld met het actieve lidmaatschap van de Dutch Green Building Council, een eigen BREEAM-specialist en het behalen van het ISO 14001-certificaat voor het bouwbedrijf.

Goede doelen

Bedrijven en medewerkers droegen ook in 2015 weer bij aan een groot aantal goede doelen zoals KWF Kankerbestrijding, Made Blue, Het Laurentiusdiner, Groot Hart, NL Doet, Alpe d'HuZes, Pameijer Run, de Bergentocht en de Damloop by Night.