MVO-verwachtingen stakeholders

Om de MVO-verwachtingen van de stakeholders in beeld te krijgen, heeft de MVO-werkgroep van Facilicom diverse stakeholders benaderd via een digitale enquête. De resultaten vormen input voor het beleid dat zijn weg vindt naar de dagelijkse bedrijfsvoering. In de antwoorden vragen stakeholders vooral naar social return en de rol die Facilicom hierin kan vervullen. Het MVO-systeem van Facilicom draait om de dialoog met de stakeholders. Daarbij wordt het proces gevolgd zoals omschreven in de MVO Prestatieladder. In de eerste fase wordt geïdentificeerd wie de stakeholders zijn, in de tweede fase worden deze stakholders bevraagd.

De eerste fase, de identificatie van de stakeholders, is een jaarlijks terugkerende actie van de werkgroep MVO Prestatieladder. In die werkgroep zijn alle divisies met een MVO Prestatieladder-certificaat vertegenwoordigd. Het aantal te identificeren stakeholders is overigens niet beperkt tot hetgeen is vastgelegd in de MVO Prestatieladder. Wanneer een bepaalde stakeholder niet als zodanig wordt geïdentificeerd, legt de werkgroep vast waarom.

In de tweede fase worden de stakeholders bevraagd middels een digitale enquête. Alle stakeholders worden minimaal een keer per drie jaar bevraagd en dat gebeurtt nogmaals maximaal een jaar voor het verstrijken van het certificaat. De vragen van de enquête zijn gebaseerd op de drieëndertig indicatoren van de MVO Prestatieladder. Ze zijn zodanig gerubriceerd en geformuleerd dat met de resultaten van de enquête aan alle drieëndertig indicatoren invulling kan worden gegeven. Dit betekent soms ook dat een indicator het predicaat ‘niet-relevant’ krijgt. 

Nadat de resultaten van de enquêtes zijn geanalyseerd, vinden zij hun weg naar beleid en doelstellingen. Door middel van verschillende media houden wij onze stakeholders hiervan op de hoogte. In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de mate waarin wij succesvol zijn geweest in het realiseren van de doelstellingen. Overigens blijkt uit de uitkomsten dat Facilicom vaker wel dan niet al beleid en doelstellingen heeft geformuleerd op de indicatoren. Eén onderwerp stak in 2015 met kop en schouders boven alles uit: social return. De stakeholders verwachten dat Facilicom op dit gebied een substantiële inspanning levert, ook in het nemen van ketenverantwoordelijkheid. Door sociaal te ondernemen dragen de facilitaire bedrijven en de zorgdivisie in veel gevallen immers ook bij aan de doelstellingen van social return van de stakeholders.